Ανάπτυξη Επαγγελματικού Περιγράμματος.

Εδώ και αρκετό διάστημα το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) για τις ανάγκες της πιστοποίησης των επαγγελματικών περιγραμμάτων, προχώρησε στην συγκρότηση επιτροπών για τηνανάπτυξη επαγγελματικών περιγραμμάτων όπου μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονταν και αυτό του Μπαρμαν.

Ευθύνη των ομάδων αυτών ήταν ο καθορισμός των «Απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων». Τις επιτροπές αποτελούσαν εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων φορέων στους οποίους απαραίτητα εκπροσωπούνταν οι τριτοβάθμιες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων που συνυπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΕΕ) στις οποίες εντάσσεται το προτεινόμενο επαγγελματικό περίγραμμα. Το έργο πλαισιονόταν επιστημονικά από συντονιστή και ειδικό εμπειρογνόμων με γνώσεις στο αντικείμενο.

Η επιστημονική μελέτη του περιγράμματος του επαγγέλματος “Μπάρμαν” έγινε από τον κ.Κωνσταντίνο Στεφανακίδη, καθηγητή ΟΤΕΚ και πρόεδρο της ΕΜΕ.

Σκοπός της ανάπτυξης και πιστοποίησης επαγγελματικών περιγραμμάτων στο πλαίσιο της Δια βίου Κατάρτισης είναι η συστηματοποιημένη ανάλυση και καταγραφή του περιεχομένου των επαγγελμάτων καθώς και των τρόπων απόκτησης των απαιτούμενων για την άσκηση του επαγγέλματος προσόντων.

Ειδικότερα, με την πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων επιτυγχάνεται:
Η άμεση σύνδεση του περιεχομένου των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά περιγράμματα.

  • Η θεσμοθέτηση μεθόδων, προδιαγραφών και κριτηρίων ανάπτυξης, αξιολόγησης και πιστοποίησης επαγγελματι?
  • κών περιγραμμάτων.
  • Η ενίσχυση της αξιοπιστίας της επαγγελματικής κατάρτισης και η στενότερη σύνδεση της με τις ανάγκες της
  • αγοράς εργασίας.
  • Η βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας καθώς και η διευκόλυνση
  • της ένταξης των ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στην απασχόληση.
  • Η ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στο σύστημα της δια βίου επαγγελματικής κατάρτισης.
  • Η διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της δια
  • βίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τι είναι τα επαγγελματικα περιγράμματα (job description); 

Ως Επαγγελματικό Περίγραμμα, ορίζεται το σύνολο των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις λειτουργίες αυτές.

Τα Επαγγελματικά περιγράμματα αποτελούν μια ολοκληρωμένη περιγραφή ενός επαγγέλματος:

* ορισμός του επαγγέλματος
* ιστορική αναδρομή και εξέλιξή του
* ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
* ανάλυση του επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας σε προδιαγραφές
* απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες για την άσκησή του
* προτεινόμενες διαδρομές για την απόκτηση των απαιτούμενων επαγγελματικών προσόντων
* ενδεικτικοί τρόποι αξιολόγησης των γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων

Πως αναπτύσσεται και πιστοποιείται ένα περίγραμμα;

Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. αναπτύσσει και πιστοποιεί επαγγελματικά περιγράμματα σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους (εργαζόμενοι και εργοδότες). Η διαδικασία ανάπτυξης και πιστοποίησης των επαγγελματικών περιγραμμάτων ρυθμίζεται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Ποιο είναι το όφελος για τον πολίτη;

Tα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα

* αφορούν επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας
* εντάσσονται στην εθνική βάση δεδομένων πιστοποιημένων επαγγελματικών περιγραμμάτων
* οδηγούν στην ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας
* προάγουν την αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
* συντελούν στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από την αγορά εργασίας
* συμβάλλουν στην προώθηση της διά βίου μάθησης
* ενισχύουν εν γένει την αξιοπιστία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Ποια περιγράμματα έχουν πιστοποιηθεί;

Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. έχει πιστοποιήσει πάνω από 100 επαγγελματικά περιγράμματα. Εδώ θα βρείτε τον κατάλογο των πιστοποιημένων επαγγελματικών προγραμμάτων. (Οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης εξειδικεύουν την εφαρμογή του ν. 3191/2003 «Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση» (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) και του ν. 3369/171Α)

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το Επαγγελματικό Περίγραμμα του Μπάρμαν από το παρακάτω αρχείο:

pdf ep127barman 1.33 Mb

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τον ιστοχώρο του ΕΚΕΠΙΣ  www.ekepis.gr

 

Dimitrios Zappas

President of HBA